Dla ofiar przemocy

Dla ofiar przemocy

 

Czym  jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

- współmałżonkowie

- partnerzy w związkach nieformalnych

- dzieci

- osoby starsze

- osoby niepełnosprawne

 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to?

Przemoc fizyczna:

- bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie itp.

Przemoc psychiczna:

- wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z bliskimi itp.

Przemoc seksualna:

- wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi

Inny rodzaj zachowań:

- zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych itp.

- niszczenie rzeczy osobistych

- demolowanie mieszkania

- wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

- pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

- zmuszanie do picia alkoholu

- zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

 

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli TY lub ktoś z TWOICH bliskich jest ofiara przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po TWOJEJ stronie!

 

Masz też prawo do złożenia na policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi CIEBIE i TWOJĄ rodzinę, możesz zgłosić się również  do Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Lesku przy ul. Parkowa 1.

 

SPRAWCA PRZEMOCY WOBEC BLISKICH, GDY CZUJE SIĘ BEZKARNY, PRAWDOPODOBNIE NIE ZMIENI SIĘ, BĘDZIE DALEJ STOSOWAŁ PRZEMOC, BEZ WZGLĘDU NA SKŁADANE OBIETNICE; NASTĘPNYM RAZEM MOŻE BYĆ ZNACZNIE GORZEJ!

 

 

Instytucje, do których możesz zwrócić się o pomoc:

 

- Gminny Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Lesku, ul. Parkowa 1 (głównym celem zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz interwencje i pomoc osobom/ rodzinom dotkniętym przemocą )

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku, ul. Parkowa 1  (pomoże ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku,  ul. Jana Pawła II 18 B (zapewni bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiara przemocy w rodzinie, oraz udziela ci specjalistycznej pomocy,  w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy)

- Prokuratura Rejonowa w Lesku, ul. Unii Brzeskiej 14 (możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej)

- Komenda Powiatowa Policji w Lesku, ul. Wincentego Pola 4 (możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej)

- Sąd Rejonowy w Lesku,  Plac Konstytucji 3-go Maja 9 (możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci)

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku, ul. Rynek 1 (pomoże ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości)